Prihlasovanie otvorené do 15. januára 2018


Dobrovoľníci pre Afriku

Od roku 2002 sme vyslali 66 dobrovoľníkov do Kene, Ugandy, Etiópie a Južnej Afriky.


Cieľ programu

Zapojiť mladých ľudí do života rozvojového programu Dobrej noviny, prehĺbiť spoluprácu, dialóg a vzťah s partnermi a šírenie kultúry solidarity.


Prínosy dobrovoľníctva

- Osobný rozvoj
- Jedinečná interkultúrna skúsenosť
- Odbúrava predsudky a stereotypy
- Posilňuje vnímanie globálnej prepojenosti sveta
- Buduje vzťahy založené na tolerancii, rešpekte a úcte
- Posilňuje ľudskú solidaritu a otvorenosť voči inej kultúre
- Prispieva k budovaniu kapacít v oblasti rozvojovej spolupráce a globálneho rozvojového vzdelávania
- Zvyšuje povedomie a informovanosť o živote a potrebách v menej rozvinutých krajinách sveta
- Buduje myšlienky solidarity


SVEDECTVÁ BÝVALÝCH DOBROVOĽNÍKOV


Požiadavky na uchádzača

- Vek 18 - 30 rokov
- Schopnosť plynulo komunikovať v anglickom jazyku
- Ochota cestovať a pracovať s chudobnými a znevýhodnenými
- Schopnosť prispôsobiť sa jednoduchým životným podmienkam
- Záujem o problematiku rozvojovej spolupráce
- Osobná zrelosť, nezávislosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa
- Výhodou je skúsenosť práce s deťmi a mladými či aktivita v Dobrej novine
- Ďalšie v závislosti od potrieb konkrétneho projektu


Umiestnenie dobrovoľníkov v roku 2018

Ponúkané projekty a pracovná náplň prosím sú orientačné, konkrétna pracovná náplň bude závisieť od aktuálnej potreby v projekte a zručností a schopností samotného dobrovoľníka.


PONÚKANÉ PROJEKTY


Výberový proces

- 15. január 2018 - uzávierka prihlasovania
- 2. február 2018 - do tohto termínu budeme kontaktovať užší výber uchádzačov, ktorých si pozveme na vzdelávaco-výberový víkend (VVV)
- 23. - 25. február 2018 - počas VVV sa uchádzači dozvedia viac o dobrovoľníckom programe, o ponúkaných projektoch, o krajine, o náplni ich dobrovoľníckej práce. Súčasťou víkendu budú aj osobné pohovory s jednotlivými uchádzačmi.


Príprava na dobrovoľnícky pobyt

- pozostáva z 2 prípravných víkendových stretnutí (piatok až nedeľa), kde dobrovoľníci dostanú všetky potrebné praktické informácie o krajine a projekte, v ktorom budú pôsobiť (očkovania, poistenia, bezpečnosť a i.).
- orientačné termíny prípravných víkendov - apríl a máj 2018
- v závislosti od požiadaviek agentúry, ktorá dobrovoľnícky pobyt financuje je potrebné rátať s možným dodatočným jednodňovým školením.


Trvanie pobytu

3 až 12 mesiacov, v závislosti od potrieb projektu a možností samotného uchádzača


Ponávratové aktivity

- dobrovoľníci absolvujú víkendové hodnotiace stretnutie, kde zhodnotia svoje pôsobenie v projekte.
- po návrate sa dobrovoľníci zapájajú do vzdelávacích aktivít eRka a Dobrej noviny po celom Slovensku


Financovanie programu

- Náklady spojené s vysielaním dobrovoľníkov sú hradené z programu Vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.
- Dobrovoľnícky program teda nie je hradený z prostriedkov Dobrej noviny.
- Spoluúčasť dobrovoľníka predstavuje 250 eur, avšak finančná situácia dobrovoľníka nie je prekážkou jeho účasti.


Potrebujete poradiť? Napíšte alebo zavolajte.

Jozef Magda (dobrovolnici@erko.sk, 0908 183 410)


CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

PRIHLASOVANIE OTVORENÉ DO 15.1.2018

Prečítajte si svedectvá dobrovoľníkov