Prihlasovanie otvorené do 15. januára 2019, 23:59


Dobrovoľníci pre Afriku

Od roku 2002 sme vyslali 71 dobrovoľníkov do Kene, Ugandy, Etiópie a Južnej Afriky.


Cieľ programu

Zapojiť mladých ľudí do života rozvojového programu Dobrej noviny, prehĺbiť spoluprácu, dialóg a vzťah s partnermi a šírenie kultúry solidarity.


Prínosy dobrovoľníctva

- Osobný rozvoj
- Jedinečná interkultúrna skúsenosť
- Odbúrava predsudky a stereotypy
- Posilňuje vnímanie globálnej prepojenosti sveta
- Buduje vzťahy založené na tolerancii, rešpekte a úcte
- Posilňuje ľudskú solidaritu a otvorenosť voči inej kultúre
- Prispieva k budovaniu kapacít v oblasti rozvojovej spolupráce a globálneho rozvojového vzdelávania
- Zvyšuje povedomie a informovanosť o živote a potrebách v menej rozvinutých krajinách sveta
- Buduje myšlienky solidarity


SVEDECTVÁ BÝVALÝCH DOBROVOĽNÍKOV


Požiadavky na uchádzača

- Vek min. 18 rokov
- Schopnosť plynulo komunikovať v anglickom jazyku
- Ochota cestovať a pracovať s chudobnými a znevýhodnenými
- Schopnosť prispôsobiť sa jednoduchým životným podmienkam
- Záujem o problematiku rozvojovej spolupráce
- Osobná zrelosť, nezávislosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa
- Výhodou je skúsenosť práce s deťmi a mladými či aktivita v Dobrej novine
- Ďalšie v závislosti od potrieb konkrétneho projektu


Umiestnenie dobrovoľníkov v roku 2019

Ponúkané projekty a pracovná náplň sú orientačné, konkrétna pracovná náplň bude závisieť od aktuálnej potreby v projekte a zručností a schopností samotného dobrovoľníka. V priebehu výberového procesu môžu pribudnúť ďalšie projekty, kde by mohli dobrovoľníci pôsobiť.


PONÚKANÉ UMIESTNENIA PRE DOBROVOĽNÍKOV


Výberový proces

- 15. január 2019, 23:59 - uzávierka prihlasovania
- 31. január 2019 - do tohto termínu budeme kontaktovať užší výber uchádzačov, ktorých si pozveme na vzdelávaco-výberový víkend (VVV)
- 15. - 18. február 2019 - počas VVV sa uchádzači dozvedia viac o dobrovoľníckom programe, o ponúkaných projektoch, o krajine, o náplni ich dobrovoľníckej práce. Súčasťou víkendu budú aj osobné pohovory s jednotlivými uchádzačmi.


Príprava na dobrovoľnícky pobyt

- Pozostáva z 2 prípravných víkendových stretnutí 12. - 14. apríla a 17. - 19. mája 2019 (piatok večer až nedeľa doobeda), kde dobrovoľníci dostanú všetky potrebné praktické informácie o krajine a projekte, v ktorom budú pôsobiť (očkovania, poistenia, bezpečnosť a i.).
- V závislosti od požiadaviek agentúry, ktorá dobrovoľnícky pobyt financuje je potrebné rátať s možným dodatočným jednodňovým školením (počas pracovného týždňa).


Trvanie pobytu

- 3 až 12 mesiacov, v závislosti od potrieb projektu a možností samotného uchádzača


Ponávratové aktivity

- Dobrovoľníci absolvujú víkendové hodnotiace stretnutie, kde zhodnotia svoje pôsobenie v projekte.
- Po návrate sa dobrovoľníci zapájajú do vzdelávacích aktivít eRka a Dobrej noviny po celom Slovensku. Zároveň povzbudzujeme dobrovoľníkov, aby sami aktívne hľadali možnosti, kde by sa mohli o svoje zážitky podeliť s verejnosťou.


Financovanie programu

- Náklady spojené s vysielaním dobrovoľníkov sú hradené z programu Vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid a iných externých grantov.
- Dobrovoľnícky program nie je hradený z prostriedkov Dobrej noviny.
- Spoluúčasť dobrovoľníka na celý pobyt predstavuje 300 eur, avšak finančná situácia dobrovoľníka nie je prekážkou jeho účasti.


Potrebujete poradiť? Napíšte alebo zavolajte.

Jozef Magda (dobrovolnici@erko.sk, 0908 183 410)


CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!