Koho podporujeme

Prínos žien pri budovaní mieru je pre krajinu sužovanú desaťročia trvajúcimi nepokojmi nesmierne dôležitý. Ilustračná foto: archív Diecéza Rumbek, Južný Sudán, 2019.

Podpora Dobrej noviny smeruje k tým, ktorí ju najviac potrebujú, a zároveň sa usiluje byť čo najúčinnejšia. Pri posudzovaní projektov vníma človeka s jeho telesnými, psychickými a duchovnými potrebami a usiluje sa spoluvytvárať také podmienky, ktoré rešpektujú dôstojnosť každej ľudskej osoby a pomáhajú jej naplno rozvíjať je ľudský potenciál.

Pri schvaľovaní projektov sa dbá o to, aby:

– boli určené najslabším a najohrozenejším (deti, mladí, ženy, rodiny v núdzi, ľudia s postihnutím),
– boli zamerané na základné ľudské potreby (pitná voda, vzdelanie, zdravotnícka starostlivosť, dodržiavanie ľudských práv),
– vychádzali z miestnych potrieb a kultúry
– a mali silný rozvojový aspekt a dlhodobú perspektívu. 

Rozvojové projekty sa svojou podstatou líšia od humanitárnych projektov, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom v situácii krajnej núdze. Rozvojové projekty väčšinou trvajú niekoľko rokov, najmä ak sú zamerané na deti a mladých. Z tohto dôvodu podporuje Dobrá novina aj projekty, ktoré trvajú 2-3 roky. Poskytuje tak projektovým partnerom finančnú istotu a umožňuje im sústrediť sa na konkrétnu prácu bez toho, aby museli veľa energie investovať do získavania peňazí potrebných na chod projektov.

S kým spolupracujeme

Kurz včelárstva v Keni. Foto: archív DN, 2019.

Dobrá novina podporuje prácu a iniciatívy miestnych ľudí. Sme presvedčení o tom, že najlepšie poznajú situáciu v danej krajine, potreby ľudí a vedia nájsť najprimeranejšie riešenia. Zároveň tak umožňujeme našim partnerom učiť sa z vlastných skúseností.

Projektovými partnermi Dobrej noviny sú miestne diecézy, farnosti, rehoľné a misijné spoločenstvá, komunitné a mimovládne organizácie a Pápežské misijné diela na Slovensku. Dobrá novina zásadne nepodporuje jednotlivcov.

Ako zabezpečujeme efektívne a transparentné využitie prostriedkov

Návšteva Nemocnice sv. Františka z Assisi v Marial Lou, Južný Sudán. Po areáli sprevádza riaditeľ Dr. Yel Akol Yel (v bielej košeli). Foto: archív BBM, 2016.

Peniaze Dobrej noviny sú vždy posielané na oficiálny účet projektového partnera po tom, ako bola podpísaná Dohoda o spolupráci.

Projektový partner má povinnosť písomne potvrdiť, že finančné prostriedky dostal a zaslať kópiu výpisu bankového účtu. Výdavky musia byť kryté účtovnými dokladmi v súlade so zákonmi danej krajiny. Projektoví partneri nám zasielajú finančné správy a viacerí taktiež správy od nezávislých audítorov, ktoré potvrdia primerané využitie zaslaných peňazí.

Pracovníci Dobrej noviny sa snažia projekty pravidelne navštevovať a aj na mieste sa presvedčiť o tom, že vykoledované peniaze sú dobre použité a slúžia na podporu ľudí v núdzi v súlade s projektovým návrhom. Projektová cesta je zároveň šancou priniesť fotografický či filmový materiál, ale aj zaznamenať osobné príbehy konkrétnych ľudí, ktorí vďaka podpore Dobrej noviny zlepšili kvalitu svojho života.

Aktuálne Dobrá novina podporuje projekty v Keni, Ugande, Etiópii, Južnom Sudáne a Tanzánii.

CHCEM VÁS PODPORIŤ