V jubilejnom 25. ročníku s témou Buďme požehnaní(m) predstavuje Dobrá novina dlhoročnú spoluprácu s Katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene. Svojimi rozmanitými pastoračnými a rozvojovými programami sa stará o dušu aj telo obyvateľov Turkany. Okrem aktivít Caritas Lodwar podporí Dobrá novina z výťažku zbierky aj ďalšie rozvojové projekty pre ľudí v núdzi v ďalších krajinách.

Podpora Dobrej noviny sa má dostať naozaj k tým, ktorí ju najviac potrebujú, a zároveň byť čo najúčinnejšia. Pri posudzovaní projektov sa berie do úvahy pomoc človeku ako celostnej bytosti, s jeho telesnými, psychickými i duchovnými potrebami. Pri schvaľovaní projektov sa preto zvažujú viaceré kritériá.

Projekty financované z Dobrej noviny sú v zásade:

– určené najslabším a najohrozenejším (deti, mladí, ženy, rodiny v núdzi, ľudia s postihnutím)
– zamerané na základné ľudské potreby (pitná voda, vzdelanie, zdravotnícka starostlivosť, dodržiavanie ľudských práv)
– vychádzajúce z miestnych potrieb a kultúry
– so silným rozvojovým aspektom a s dlhodobou perspektívou

Rozvojové projekty sa svojou podstatou líšia od humanitárnych projektov, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom v situácii krajnej núdze. Rozvojové projekty väčšinou trvajú niekoľko rokov, najmä ak sú zamerané na deti a mladých. Z tohto dôvodu podporuje Dobrá novina aj projekty, ktoré trvajú 2-3 roky. Poskytuje tak projektovým partnerom finančnú istotu a umožňuje im sústrediť sa na konkrétnu prácu bez toho, aby museli veľa energie investovať do získavania peňazí potrebných na chod projektov.

Koho podporujeme

Dobrá novina podporuje prácu a iniciatívy miestnych ľudí. Sme presvedčení o tom, že najlepšie poznajú situáciu v danej krajine, potreby ľudí a vedia nájsť najprimeranejšie riešenia. Zároveň tak umožňujeme našim partnerom učiť sa z vlastných skúseností.

Projektovými partnermi Dobrej noviny sú miestne diecézy, farnosti, rehoľné a misijné spoločenstvá, komunitné a mimovládne organizácie a Pápežské misijné diela na Slovensku. Dobrá novina zásadne nepodporuje jednotlivcov.

Kontrola použitia prostriedkov

Peniaze Dobrej noviny sú vždy posielané na oficiálny účet projektového partnera po tom, ako bola podpísaná Dohoda o spolupráci.

Projektový partner má povinnosť písomne potvrdiť, že finančné prostriedky dostal a zaslať kópiu výpisu bankového účtu. Výdavky musia byť kryté účtovnými dokladmi v súlade so zákonmi danej krajiny. Projektoví partneri nám zasielajú finančné správy a viacerí taktiež správy od nezávislých audítorov, ktoré potvrdia primerané využitie zaslaných peňazí.

Pracovníci Dobrej noviny sa snažia projekty pravidelne navštevovať a aj na mieste sa presvedčiť o tom, že vykoledované peniaze sú dobre použité a slúžia na podporu ľudí v núdzi v súlade s projektovým návrhom. Projektová cesta je zároveň šancou priniesť fotografický či filmový materiál, ale aj zaznamenať osobné príbehy konkrétnych ľudí, ktorí vďaka podpore Dobrej noviny zlepšili kvalitu svojho života.