Projekty

V aktuálnom ročníku Dobrej noviny vďaka koledníkom podporujeme projekty Arcidiecéznej charity v Tororo v Ugande.

Študentky vo farnosti Bugitimwa si precvičujú rôzne druhy stehov.

Už viac ako 25 rokov pôsobí Dobrá novina vďaka svojej vianočnej koledníckej zbierke v krajinách subsaharskej Afriky, najmä vo východnej Afrike. Svoj prvý rozvojový projekt podporila v Keni a odvtedy Dobrá novina spolupracovala s projektovými partnermi v ďalších 14 afrických krajinách (Benin, Etiópia, Južná Afrika, Južný Sudán, Kamerun, Madagaskar, Mali, Mozambik, Nigéria, Rwanda, Sudán, Tanzánia, Uganda a Zambia). 

Aktuálne Dobrá novina podporuje projekty v Etiópii, Južnom Sudáne, Kamerune, Keni a Ugande.

Prehľadný zoznam projektov, ktoré Dobrá novina podporila v roku 2020

Koho podporujeme

Prínos žien pri budovaní mieru je pre krajinu sužovanú desaťročia trvajúcimi nepokojmi nesmierne dôležitý. Ilustračná foto: archív Diecéza Rumbek, Južný Sudán, 2019.

Podpora Dobrej noviny smeruje k tým, ktorí ju najviac potrebujú, a zároveň sa usiluje byť čo najúčinnejšia. Pri posudzovaní projektov vníma človeka s jeho telesnými, psychickými a duchovnými potrebami a usiluje sa spoluvytvárať také podmienky, ktoré rešpektujú dôstojnosť každej ľudskej osoby a pomáhajú jej naplno rozvíjať je ľudský potenciál.

Pri schvaľovaní projektov sa dbá o to, aby:

– boli určené najslabším a najohrozenejším (deti, mladí, ženy, rodiny v núdzi, ľudia s postihnutím),
– boli zamerané na základné ľudské potreby (pitná voda, vzdelanie, zdravotnícka starostlivosť, dodržiavanie ľudských práv),
– vychádzali z miestnych potrieb a kultúry
– a mali silný rozvojový aspekt a dlhodobú perspektívu. 

Rozvojové projekty sa svojou podstatou líšia od humanitárnych projektov, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom v situácii krajnej núdze. Rozvojové projekty väčšinou trvajú niekoľko rokov, najmä ak sú zamerané na deti a mladých. Z tohto dôvodu podporuje Dobrá novina aj projekty, ktoré trvajú 2-3 roky. Poskytuje tak projektovým partnerom finančnú istotu a umožňuje im sústrediť sa na konkrétnu prácu bez toho, aby museli veľa energie investovať do získavania peňazí potrebných na chod projektov.

S kým spolupracujeme

Kurz včelárstva v Keni. Foto: archív DN, 2019.

Dobrá novina podporuje prácu a iniciatívy miestnych ľudí. Sme presvedčení o tom, že najlepšie poznajú situáciu v danej krajine, potreby ľudí a vedia nájsť najprimeranejšie riešenia. Zároveň tak umožňujeme našim partnerom učiť sa z vlastných skúseností.

Projektovými partnermi Dobrej noviny sú miestne diecézy, farnosti, rehoľné a misijné spoločenstvá, komunitné a mimovládne organizácie a Pápežské misijné diela na Slovensku. Dobrá novina zásadne nepodporuje jednotlivcov.

Ako zabezpečujeme efektívne a transparentné využitie prostriedkov

Návšteva Nemocnice sv. Františka z Assisi v Marial Lou, Južný Sudán. Po areáli sprevádza riaditeľ Dr. Yel Akol Yel (v bielej košeli). Foto: archív BBM, 2016.

Peniaze Dobrej noviny sú vždy posielané na oficiálny účet projektového partnera po tom, ako bola podpísaná Dohoda o spolupráci.

Projektový partner má povinnosť písomne potvrdiť, že finančné prostriedky dostal a zaslať kópiu výpisu bankového účtu. Výdavky musia byť kryté účtovnými dokladmi v súlade so zákonmi danej krajiny. Projektoví partneri nám zasielajú finančné správy a viacerí taktiež správy od nezávislých audítorov, ktoré potvrdia primerané využitie zaslaných peňazí.

Pracovníci Dobrej noviny sa snažia projekty pravidelne navštevovať a aj na mieste sa presvedčiť o tom, že vykoledované peniaze sú dobre použité a slúžia na podporu ľudí v núdzi v súlade s projektovým návrhom. Projektová cesta je zároveň šancou priniesť fotografický či filmový materiál, ale aj zaznamenať osobné príbehy konkrétnych ľudí, ktorí vďaka podpore Dobrej noviny zlepšili kvalitu svojho života.