Púštne poľnohospodárstvo v kenskej Turkane

eRko v spolupráci s Caritas Lodwar a Komunitou misionárov sv. Pavla Apoštola a Márie, Matky Cirkvi (MCSPA) začala v júli 2023 projekt púštneho poľnohospodárstva s pastierskymi komunitami Turkancov na severe Kene.

Koncept púštneho poľnohospodárstva zaviedla v Turkane pred desiatimi rokmi práve organizácia MCSPA, ktorá spravuje Misiu v Lobure ležiaciu v Katolíckej diecéze Lodwar. Začali s programom Furrows in the Desert, v rámci ktorého vybudovali neďaleko svojej misie školiace centrum s rovnomenným názvom a s modelovou zeleninovou a ovocnou farmou. V tomto centre školia Turkancov v púštnom poľnohospodárstve. Za svoju existenciu podporil program už 610 domácností (3 660 ľudí). 

Dôležitou súčasťou pestovania je aj príprava a obrábanie pôdy a výroba organického hnojiva. Ženy sú v projekte veľmi vítané. Pasenie zvierat nie je ich úlohou v turkanskej spoločnosti, a preto sa budú môcť poľnohospodárstvu venovať omnoho intenzívnejšie. Foto: MCSPA, 2023.

Hlavným cieľom projektu je podporiť udržateľný a spravodlivý sociálno-ekonomický rozvoj Kene cez posilnenie potravinovej bezpečnosti pastierskych komunít v Turkane, konkrétne prostredníctvom budovania odolnosti miestnych komunít voči dopadom zmeny klímy v poľnohospodárstve. 

Prevažne pastierska komunita je nútená kvôli opakujúcim sa a intenzívnejším suchám aktívne vyhľadávať alternatívne zdroje obživy. Čoraz viac mužov sa začína venovať obchodu a formálnemu zamestnaniu. Muži – pastieri totiž putujú so svojimi stádami a trávia značnú časť roka hľadaním vody a pastvín. Ženy ostávajú doma, starajú sa o deti a domácnosť. Ich možnosti zamestnať sa či venovať sa inej príjmovej aktivite sú preto geograficky limitované. Púštne poľnohospodárstvo je v tomto prípade vhodným riešením jednak z kultúrneho, ako aj z praktického hľadiska. 

Voda je pre plodiny životne dôležitá. Aby sa s vodou narábalo šetrne a efektívne, využíva sa kvapkové zavlažovanie. Foto: MCSPA, 2023.

Základným predpokladom pre akúkoľvek aktivitu je dostupnosť vodného zdroja pre účely zavlažovania, potom intenzívne vzdelávanie a dlhodobá podpora a sprevádzanie pestovateľov. Pre Turkanu by prosperujúce púštne poľnohospodárstvo znamenalo alternatívny a doplnkový zdroj obživy, znížilo by závislosť od potravinovej pomoci celého regiónu a prispelo by to k zastaveniu degradácie životného prostredia. Predaj nadprodukcie znamená vítaný zdroj príjmov nielen pre ženy, ale aj pre celé domácnosti a komunity. Pestrejší jedálny lístok má jednoznačne pozitívny vplyv na zdravie a zníženie chorobnosti populácie.

Na vzorovej farme na misii v Lobure pestujú rôzne druhy zeleniny. Samotnému štúdiu predchádza dôkladný výber farmárov, aby sa do programu dostali len tí odhodlaní, zodpovední a pracovití. Foto: MCSPA, 2023.

V rámci dvojročného projektu budeme v spolupráci s miestnym partnerom realizovať viaceré aktivity: 

1. Intenzívny kurz o púštnom poľnohospodárstve – vybraní členovia z troch komunít v Kaikore, Napeikare a Lokudongo sa budú intenzívne učiť o poľnohospodárstve a poľnohospodárskych technikách vhodných pre suché oblasti, akou je aj Turkana. Budú sa učiť, čo to znamená žiť ako farmár. 

2. Vybudovanie a modernizácia vodnej infraštruktúry – paralelne s intenzívnym kurzom bude prebiehať vŕtanie dvoch nových studní v Kaikore a Napeikare a modernizácia studne v Lokudongo tak, aby bolo možné ihneď po dokončení kurzu začať s pestovaním plodín a ich zavlažovaním. Farmári tak budú mať k dispozícii vlastný zdroj vody a nebudú o ňu “zápasiť” s komunitou. 

3. Sprevádzanie a podpora pestovateľov – novým pestovateľom poskytneme podporu pri zakladaní fariem a pestovaní plodín. Oni následne budú zdieľať získané vedomosti a zručnosti s dvoma ďalšími ľuďmi z ich domovskej komunity. Poľnohospodárstvo sa bude môcť rozšíriť medzi viaceré domácnosti.

Študenti sa stretli s odborníkmi z organizácie KEFRI. Získali množstvo cenných informácií o tom, ako sadiť stromy a zakladať lesné škôlky. Foto: MCSPA, 2023.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu je 30 študentov päťmesačného kurzu o púštnom poľnohospodárstve v školiacom centre Furrows in the Desert v Lobure, ktorí následne zaučia do inovatívnych poľnohospodárskych techník ďalších 60 asistentov a asistentiek vo svojich miestnych komunitách v Turkane.   

Nepriamo bude mať projekt pozitívny dopad aj na ostatné domácnosti v Kaikore, Napeikare a v Lokudongo, pretože budú mať vďaka novým farmám zeleninu a ovocie na svojom jedálnom lístku počas celého roka a môžu tak zlepšiť životosprávu svojich rodín. 

V októbri 2023 sme dokončili vrt novej studne v meste Kaikor. Pre viac ako 12-tisíc ľudí to znamená dostupnejšiu vodu a jej dostatok na pestovanie zeleniny a zavlažovanie políčok. Foto: MCSPA, 2023.

Celkový rozpočet projektu Púštne poľnohospodárstvo v kenskej Turkane (SAMRS/2023/KE/1/2) predstavuje 219 979,15 EUR. Financovanie vo výške 199 979,15 EUR poskytne program oficiálnej rozvojovej spolupráce SR SlovakAid. Dobrá novina zabezpečí potrebné spolufinancovanie z koledníckej zbierky.

SlovakAid Caritas Lodwar MCSPA