Prihláška na koledovanie s Dobrou novinou

Milá zodpovedná osoba,

máte pred sebou prihlášku na koledovanie, ktorá je podmienkou účasti na koledníckej akcii.

Po odoslaní prihlášky obdržíte potvrdzovací email. Ten si, prosím vytlačte, podpíšte Vy ako zodpovedná osoba a poproste o podpis aj správcu farnosti. Podpísanú stranu nám, prosím, oskenujte alebo odfoťte a zašlite emailom na dn@erko.sk.

Ak uprednostňujete klasickú papierovú formu prihlášky, je Vám k dispozícii na stiahnutie (PDF).

Ďakujeme pekne a tešíme sa, že chcete byť požehnaním pre rodiny na Slovensku a v Afrike.

Prihláška na koledovanie v 28. ročníku

 • DD dot MM dot YYYY
 • OBJEDNÁVKA PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV DO FARNOSTI

  Počty prosím odhadnite, v prípade potreby ich môžete upresniť na 0908 183 410 alebo dn@erko.sk
 • Hidden
 • ĎALŠIE MATERIÁLY

  Poštou sme už posielali Metodické materiály aj balík Dobrých novín Dobrej noviny. Ak ich máte málo, radi dopošleme.
 • ODOSLANÍM PRIHLÁŠKY SÚHLASÍTE

  1. S PRAVIDLAMI VEREJNEJ ZBIERKY:

  • Osoba poverená vykonávaním zbierky vo farnosti – zodpovedná osoba (ZO) musí mať dovŕšený vek 18 rokov.
  • ZO sa na požiadanie preukazuje písomným poverením podpísaným zástupcom eRka a opatreným odtlačkom pečiatky.
  • Písomné poverenie vystavuje sekretariát eRka / Dobrej noviny na základe obdržanej prihlášky na koledovanie. Osoby poverené vykonávaním zbierky musia byť bezúhonné, dôveryhodné a spravidla majú bydlisko v obci, kde sa má zbierka konať.
  • V každej koledníckej skupinke, kde nie je osobne prítomná zodpovedná osoba, musí byť sprevádzajúca osoba. Sprevádzajúca osoba má minimálne 15 rokov a je označená. Nálepky budú súčasťou dodanných materiálov.
  • Dobrovoľné príspevky od darcov na stanovený účel zbierky je povolené vyberať do uzavretých prenosných a stacionárnych pokladničiek, označených originálnym preukazom Dobrej noviny s názvom obce a číslom pokladničky (napr. Zázrivá - č. 1, Zázrivá č. 2.).
  • Je povolené zbierať fin. prostriedky na účel zbierky v priestoroch právnických osôb, výlučne s ich predchádzajúcim písomným povolením.
  • Po ukončení zbierky vyhotoví zodpovedná osoba zápisnicu, ktorú podpíšu dve osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. Jej originál alebo sken odošle na stredisko eRka alebo emailom na dn@erko.sk.
  • Vyzbierané príspevky je potrebné odoslať/vložiť na účet verejnej zbierky do 5 dní po skončení koledovania vo farnosti, číslo účtu IBAN SK77 1100 0000 0029 4045 7894, SWIFT: TATRSKBX (Tatra banka), najneskôr do 11. januára 2023 pri prenosných pokladničkách a do 5. februára 2023 pri stacionárnych pokladničkách.


  2. S VNÚTORNÝMI ZÁSADAMI DOBREJ NOVINY:

  • Dobrá novina prebieha v jednotlivých prihlásených farnostiach so súhlasom a v spolupráci so správcami farnosti. Kontaktná osoba pre Dobrú novinu za farnosť – staršia ako 18 rokov – sa nazýva zodpovedná osoba.
  • Koordináciu a priebežný informačno-metodický kontakt so zodpovednými osobami z jednotlivých prihlásených farností zabezpečuje kancelária Dobrej noviny na stredisku eRka v Bratislave.
  • Verejnosť i koledníci sú oboznámení s cieľmi Dobrej noviny a s projektmi, na ktoré je verejná zbierka určená.
  • Kolednícke skupiny sa po organizačnej i obsahovej stránke na koledovanie pripravujú s použitím materiálov Dobrej noviny. Po všestrannej príprave zabezpečia dôstojný priebeh koledovania v duchu ohlasovania radostnej zvesti narodenia Pána Ježiša a myšlienok solidarity a pomoci núdznym.
  • Vyzbierané finančné prostriedky sú určené len na podporu projektov Dobrej noviny a súvisiace náklady programu Dobrá novina. Nie je možné vykoledované prostriedky a ani ich časť použiť na iný účel.
  • Po uzavretí ročníka Dobrej noviny sú koledníci, darcovia a širšia verejnosť oboznámení s výsledkami a s použitím finančných prostriedkov Dobrej noviny.


  3. SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

  Odoslaním a neskôr svojím podpisom vyjadrujete súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov podľa pravidiel zverejnených na www.erko.sk/ochrana-osobnych-udajov. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je ho možné odvolať na emailovej adrese dn@erko.sk.

Po odoslaní prihlášky obdržíte potvrdzovací email. Ten si, prosím, vytlačte, podpíšte ako zodpovedná osoba a poproste o podpis aj správcu farnosti. Podpísanú stranu nám, prosím, oskenujte alebo odfoťte a zašlite emailom na dn@erko.sk.