Hľadáme troch dobrovoľníkov do Kene a Ugandy

Od roku 2002 sme vyslali 76 dobrovoľníkov do Kene, Ugandy, Etiópie a Južnej Afriky. Koncom roka 2021 príp. začiatkom roka 2022 plánujeme vyslať dvoch dobrovoľníkov do Kene a jedného do Ugandy (s prihliadnutím na aktuálne bezpečnostné a epidemiologické opatrenia v krajinách pôsobenia).

MIESTO A DĹŽKA PÔSOBENIA:   

1. Dobrovoľníctvo na podporu odborného vzdelávania: Kyabakadde, Uganda, 12 mesiacov 

2. Dobrovoľnícka práca s klientmi s fyzickým postihnutím a budovanie kapacít miestnych mimovládnych organizácií: Nairobi, Keňa, 6 mesiacov

3. Dobrovoľníctvo v oblasti organického hospodárstva a práce s mládežou: Barsaloi (Samburu) a Rimpa (predmestie Nairobi), Keňa, 6 mesiacov

NÁKLADY

Všetky náklady sú hradené zo zdrojov SlovakAid, vrátane nákladov na dopravu, COVID-19 testu, zdravotného poistenia, predvýjazdovej lekárskej prehliadky a nákladov v mieste pobytu (ubytovanie, strava, doprava). Z grantu sú hradené aj minimálne odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 1440 – 3260 eur v závislosti od konkrétneho umiestnenia.

Uchádzači si sami hradia náklady (doprava, ubytovanie, strava) na 1 vzdelávaco-výberový víkend (20. – 22.8.). Úspešní uchádzači si hradia tieto náklady aj v prípade 2 prípravných víkendov a 1 ponávratového hodnotiaceho pobytu. Spolu za 4 víkendy môžete rátať s vašou spoluúčasťou vo výške max. 300 eur.

PREČO HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV

Chceme ponúknuť šancu mladým ľuďom zapojiť sa do života Dobrej noviny, spoznať realitu rozvojových a humanitárnych výziev v krajinách Subsaharskej Afriky, ale aj objaviť kultúru a skutočný život ľudí v Keni a Ugande. Cez vaše pôsobenie môžeme prehĺbiť vzájomnú spoluprácu s partnermi, spolu rásť v službe miestnej komunite a budovať kultúru solidarity na Slovensku ako aj vo svete.

ČO MÔŽETE OD DOBROVOĽNÍCTVA OČAKÁVAŤ

– Šancu na osobný a odborný rozvoj.
– Jedinečnú interkultúrnu skúsenosť.
– Stratíte doterajšie predsudky a stereotypy.
– Uvedomíte si, ako je celý svet prepojený.
– Budeme spolu budovať vzťahy založené na tolerancii, rešpekte, vzájomnej úcte a solidarite.
– Spoločne sa môžeme podeliť o nadobudnuté skúsenosti a zvyšovať povedomie o o potrebách ľudí žijúcich v podmienkach chudoby, nedostatku ale zároveň žijúcich s odhodlaním a odvahou meniť seba a svoju komunitu.

HĽADÁME TROCH DOBROVOĽNÍKOV

1. Dobrovoľníctvo na podporu odborného vzdelávania: Kyabakadde, Uganda, 12 mesiacov 

Hostiteľská organizácia Vision for empowerment center and capacity building organisation (ďalej VIFECECAB) pracujú so ženami a mladými ľuďmi z chudobných ekonomických pomerov. V Kyabakadde vedie odborné učilište, ktoré poskytuje kurzy krajčírstva, manažmentu, práce s PC tesárstva. Popri vzdelávaní je organizácia VIFECECAB aktívna v podpore chovu zvierat u mladých a pri vzdelávaní a osvetových aktivitách v komunite, kde sa venujú témam ako napr. HIV/AIDS, domáce násilie, zdravie a hygiena.

TVOJE ÚLOHY BUDÚ:

– Pomáhať miestnym učiteľom vo vyučovacom procese, podeliť sa o nové prístupy vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

– Uplatniť metodiku a dobrú prax práce s deťmi a mládežou pri mimoškolských aktivitách.

– Výpomoc pri výučbe základov práce s počítačom a odbornými predmetmi.

– Podporiť budovanie kapacít hostiteľskej organizácie v oblasti grantového, firemného a individuálneho fundraisingu.

– Iné úlohy podľa aktuálnej potreby. 

KOHO HĽADÁME:

– vek min. 21 rokov
– zaočkovaný/á proti COVID-19 (obe dávky)
– schopnosť plynulo komunikovať v anglickom jazyku
– ochota cestovať a pracovať s chudobnými a znevýhodnenými
– schopnosť prispôsobiť sa jednoduchým životným podmienkam
– záujem o problematiku rozvojovej spolupráce
– osobná zrelosť, nezávislosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa
– pedagogické vzdelanie a skúsenosti s výučbou na základnej alebo strednej škole nutné (anglický jazyk, informatika príp. odborné predmety)
– skúsenosti s deťmi a mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania
– výhodou je aktívne zapojenie sa do činnosti eRka príp. koledníckej akcie
– proaktivita a kreativita
– výhodou sú skúsenosti v týchto oblastiach: marketing a PR, písanie grantových žiadostí, individuálny fundraising alebo drevárska výroba

2. Dobrovoľnícka práca s klientmi s fyzickým postihnutím a budovanie kapacít kenských mimovládnych organizácií: Nairobi, Keňa, 6 mesiacov

Hostiteľská organizácia Special Education Professionals (ďalej SEP) pracuje s deťmi so zdravotným postihnutím v komunitách s nízkym príjmom, predovšetkým v slumoch Kibera, Mukuru a Kariobangi v Nairobi. Ľudia s postihnutím nemajú prístup ku vzdelaniu ani k zamestnaniu. Náročná situácia ovplyvňuje aj rodinných príslušníkov, pretože nedokážu prispievať k rodinnému rozpočtu a čelia vysokým nákladom na lekársku starostlivosť a iné súvisiace náklady.

TVOJE ÚLOHY BUDÚ:

– Hodnotiť zdravotný stav klientov.
– Cvičiť s vybranými klientmi a vzdelávať rodičov a opatrovateľov.
– V spolupráci s mentormi pripravovať akčné plány pre klientov.
– Spolupracovať s odborníkmi a dobrovoľníkmi z iných oblastí v službe klientom.
– Iné úlohy podľa aktuálnej potreby. 

KOHO HĽADÁME:

– vek min. 21 rokov
– zaočkovaný/á proti COVID-19 (obe dávky)
– schopnosť plynulo komunikovať v anglickom jazyku
– ochota cestovať a pracovať s chudobnými a znevýhodnenými
– schopnosť prispôsobiť sa jednoduchým životným podmienkam
– záujem o problematiku rozvojovej spolupráce
– osobná zrelosť, nezávislosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa
– výhodou je skúsenosť práce s deťmi a mladými či aktívne zapojenie do koledníckej akcie
– 2 – 3 ročné skúsenosti s prácou s klientmi s fyzickým postihnutím sú výhodou
– vzdelanie a pracovné skúsenosti v oblasti ako fyzioterapia, špeciálna pedagogika, rečová terapia či psychológia sú podmienkou.

3. Dobrovoľníctvo v oblasti organického hospodárstva a práce s mládežou: Barsaloi (Samburu) a Rimpa (predmestie Nairobi), Keňa, 6 mesiacov

Yarumalskí misionári uvítajú dobrovoľníka/čku v dvoch lokalitách. Na farme 3000 priateľov v Ongata Rongai pri Nairobi sa zameriavajú na udržateľné organické poľnohospodárstvo. Na misii v Barsaloi v regióne Samburu spolupracujú s komunitou pri budovaní komunitných záhrad, organickom poľnohospodárstve, vzdelávaní mladých, potravinovej bezpečnosti a prístupu k pitnej vode.

TVOJE ÚLOHY BUDÚ:

– Vo veľkej miere závisieť od tvojho vzdelania a praktických skúseností.
– Práca na farme 3000 priateľov a odovzdávanie skúseností z ekologického poľnohospodárstva miestnej komunite.
– Vzdelávať deti a mladých v komunite. Doučovanie anglického jazyka.
– Príprava voľnočasových aktivít a zdieľanie metodiky práce s deťmi a mladými.
– Iné úlohy podľa aktuálnej potreby a zručností.

KOHO HĽADÁME:

– vek min. 21 rokov
– zaočkovaný/á proti COVID-19 (obe dávky)
– schopnosť plynulo komunikovať v anglickom jazyku
– ochota cestovať a pracovať s chudobnými a znevýhodnenými
– schopnosť prispôsobiť sa jednoduchým životným podmienkam
– záujem o problematiku rozvojovej spolupráce
– osobná zrelosť, nezávislosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa
– výhodou je skúsenosť práce s deťmi a mladými či aktívne zapojenie do koledníckej akcie
– vzdelanie a praktické skúsenosti min. v jednej z nasledujúcich tém: organické poľnohospodárstvo, elektrická energia a solárne systémy alebo automechanik

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Prostredníctvom formulára do 31.7. sa nám predstavíte a k tomu priložíte životopis a motivačný list v anglickom jazyku. Budeme radi, ak nám zanecháte aj kontakt na vašich bývalých kolegov, priateľov či dobrovoľníkov. Osobné referencie sú pre budovanie dobrého tímu kľúčové.

Poznámka: Prihlasovanie bolo ukončené!

AKO BUDE PREBIEHAŤ VÝBER

– Do 6.8. sa dozviete, či postupujete do ďalšieho kola
– 20. – 22.8. vzdelávaco-výberový víkend v Badíne pri Banskej Bystrici. (osobná účasť je nutná)
– Medzi 23. – 24.8. online pohovor s lokálnym partnerom (len u kandidáta pre organizáciu SEP)
– 25.8. Vyhlásenie výsledkov.
– Do 27.8. podpis dobrovoľníckej zmluvy medzi eRkom a dobrovoľníkom (podmienka pre čerpanie grantu na samotný pobyt) 

STÁLE VÁHATE?

Prečítajte si, čo o svojich dobrovoľníckych zážitkoch v Ugande, Keni a Etiópii napísali naši dobrovoľníci.

Svedectvá našich bývalých dobrovoľníkov

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na koordinátora dobrovoľníkov Jozefa Magdu, dobrovolnici@erko.sk, 0908 119 976