Verejná zbierka

Podľa zákona o verejných zbierkach musia byť farnosti do Dobrej noviny každoročne prihlásené. Za priebeh koledovania a zaslanie vyzbieraných prostriedkov na účet Dobrej noviny zodpovedajú vo farnostiach poverené zodpovedné osoby. Získané príspevky sa overujú so sumou nahlásenou zodpovednou osobou, aby sme správne zaevidovali všetky platby.

Dobrá novina – 30. ročník (číslo zbierky 000-2024-032322 zo dňa 23. 5. 2024)
Zapísanie verejnej zbierky

Dobrá novina – 29. ročník (číslo zbierky 000-2023-030764 zo dňa 3. 5. 2023)
Zapísanie verejnej zbierky, predbežná správa

Dobrá novina – 28. ročník (číslo zbierky 000-2022-031718 zo dňa 13.7.2022)
Zapísanie verejnej zbierky, predbežná správa

Dobrá novina – 27. ročník (číslo zbierky 000-2021-018310 zo dňa 21. 5. 2021)
– Zapísanie verejnej zbierky, predbežná správa, záverečná správa

Organizácia verejnej zbierky

Komisia Dobrej noviny v spolupráci so sekretariátom eRka zabezpečuje aktivity a záujmy eRka v oblasti rozvojovej spolupráce a pri príprave a realizácii kampane Dobrá novina. Medzi jej hlavné úlohy patrí rozhodovanie o projektoch podporených zo zbierky Dobrej noviny, vzdelávanie, príprava a zabezpečenie priebehu koledovania v regiónoch.

Využitie finančných prostriedkov

Príjmy zbierky

Koledovanie v období Vianoc, ktoré prebieha vo farnostiach po celom Slovensku, je hlavným zdrojom príjmov Dobrej noviny. Podľa zákona o verejných zbierkach musia byť farnosti do Dobrej noviny každoročne prihlásené. Za priebeh koledovania a zaslanie vyzbieraných prostriedkov na účet Dobrej noviny zodpovedajú vo farnostiach poverené zodpovedné osoby. Získané príspevky sa overujú so sumou nahlásenou zodpovednou osobou, aby sme správne zaevidovali všetky platby.

Ďalšie zdroje

Počas roka prichádzajú na účet Dobrej noviny individuálne dary a pravidelné príspevky. Ďalším zdrojom financovania aktivít Dobrej noviny je program oficiálnej rozvojovej spolupráce SR – SlovakAid. Vďaka nemu realizujeme program vysielania dobrovoľníkov Dobrovoľníci pre Afriku, ktorý nie je hradený z výťažku zbierky.

Podpora projektov a náklady zbierky

Po uzavretí ročníka sa celková vykoledovaná suma rozdelí na prostriedky určené pre podporu projektov Dobrej noviny (min. 85 %) a priame náklady zbierky (max. 15 %) súvisiace s organizačným zabezpečením ročníka. Náklady každej zbierky pozostávajú z:

 – Prípravy zbierky: vzdelávacie a organizačné podujatia, tlač a distribúcia propagačných a metodických materiálov, darčeky pre koledníkov a pod.
 – Prevádzkových nákladov: nájomné, komunikácia, poštovné, služby, poplatky spojené s vedením účtu, cestovné náklady na Slovensku.
 – Personálneho zabezpečenia Dobrej noviny: súčasný stav personálneho zabezpečenia DN na sekretariáte eRka tvoria 5 pracovných úväzkov (riaditeľ, 3 projektoví manažéri, organizačná koordinátorka).
 – Podpory projektov (projektové cesty zamerané na overovanie a monitoring projektov, návštevy partnerov, spolupráca na medzinárodnej úrovni a pod. )

Náklady sa snažíme minimalizovať a nevyužité prostriedky určené na náklady programu v príslušnom ročníku sa presúvajú na priamu podporu rozvojových projektov.

Výročné správy eRka

Sú verejne dostupné na tejto stránke.