Verejná zbierka Ministerstva vnútra SR

Podľa zákona o verejných zbierkach musia byť farnosti do Dobrej noviny každoročne prihlásené. Za priebeh koledovania a zaslanie vyzbieraných prostriedkov na účet Dobrej noviny zodpovedajú vo farnostiach poverené zodpovedné osoby.

Získané príspevky sa overujú so sumou nahlásenou zodpovednou osobou, aby sme správne zaevidovali všetky platby.

Dobrá novina - 20. ročník (číslo zbierky 000-2014-023427  zo dňa 28.8.2014) Dobrá novina – 21. ročník (číslo zbierky 000-2015-022272 zo dňa 6.8.2015) Dobrá novina – 22. ročník (číslo zbierky 000-2016-025438 zo dňa 9.8.2016) Dobrá novina – 23. ročník (číslo zbierky 000-2017-025222 zo dňa 12.7.2017) Dobrá novina – 24. ročník (číslo zbierky 000-2018-020051 zo dňa 10.9.2018)
Využitie finančných prostriedkov

Príjmy zbierky

Koledovanie v období Vianoc, ktoré prebieha vo farnostiach po celom Slovensku, je hlavným zdrojom príjmov Dobrej noviny.

Podľa zákona o verejných zbierkach musia byť farnosti do Dobrej noviny každoročne prihlásené. Za priebeh koledovania a zaslanie vyzbieraných prostriedkov na účet Dobrej noviny zodpovedajú vo farnostiach poverené zodpovedné osoby. Získané príspevky sa overujú so sumou nahlásenou zodpovednou osobou, aby sme správne zaevidovali všetky platby.

Ďalšie zdroje

Počas roka prichádzajú na účet Dobrej noviny individuálne dary a pravidelné príspevky, ktoré sa pripočítavajú k zbierke v príslušnom ročníku. Ďalším zdrojom financovania aktivít Dobrej noviny je program oficiálnej rozvojovej spolupráce SR – SlovakAid. Vďaka nemu realizujeme program vysielania dobrovoľníkov Dobrovoľníci pre Afriku, ktorý nie je hradený z výťažku zbierky.

Darcovská SMS

Logo-DMS-rgbDobrú novinu môže do 31. januára 2019 verejnosť podporiť zaslaním darcovskej SMS v tvare DMS DOBRANOVINA na číslo 877. Cena DMS je 2 € v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. Dobrá novina z nej dostane 96 %.

Službu zabezpečuje Fórum donorov - www.donorsforum.sk

 

Podpora projektov a náklady zbierky

Po uzavretí ročníka sa celková vykoledovaná suma rozdelí na prostriedky určené pre podporu projektov Dobrej noviny (do 20. ročníka 88 %, od 21. ročníka 85 %) a priame náklady zbierky Dobrá novina (do 20. ročníka max. 12 %, od 21. ročníka max. 15 %) súvisiace s organizačným zabezpečením ročníka. Náklady každej zbierky pozostávajú z:

  1. prípravy zbierky: vzdelávacie a organizačné podujatia, tlač a distribúcia propagačných a metodických materiálov, darčeky pre koledníkov a pod.
  2. prevádzkových nákladov: nájomné, komunikácia, poštovné, služby, poplatky spojené s vedením účtu, cestovné náklady na Slovensku
  3. personálneho zabezpečenia Dobrej noviny: súčasný stav personálneho zabezpečenia DN na sekretariáte eRka tvoria 4 pracovné úväzky (riaditeľ Dobrej noviny, 2 projektoví manažéri, organizačná koordinátorka)
  4. podpory projektov (projektové cesty zamerané na overovanie a monitoring projektov, návštevy partnerov, spolupráca na medzinárodnej úrovni a pod. )

Náklady sa snažíme minimalizovať a nevyužité prostriedky určené na náklady programu v príslušnom ročníku sa presúvajú na priamu podporu rozvojových projektov.

Zvýšenie max. hranice nákladov na 15 %

Dobrá novina sa za 20 rokov stala druhou najväčšou opakovanou verejnou zbierkou na Slovensku. V posledných rokoch je výnos zbierky na úrovni 900 000 eur, zapája sa do nej okolo 26 000 koledníkov vo viac ako 1 200 mestách a obciach Slovenska.

Aby sme dokázali zabezpečiť priebeh Dobrej noviny na vysokej úrovni a garantovať verejnosti efektívne využitie prostriedkov v projektoch Dobrej noviny v krajinách subsaharskej Afriky, rozhodli sme sa od 21. ročníka zvýšiť maximálnu hranicu nákladov zbierky na 15 % (pozn. nový zákon o verejných zbierkach umožňuje použiť na náklady zbierky až 25 % jej výnosu). Návrh na navýšenie schválili zástupcovia diecéz Komisie Dobrej noviny v Liptovskej Osade 6. júna 2015 a následne ho v júli potvrdila aj Celoslovenská rada eRka. Vďaka tomuto rozhodnutiu budeme môcť dlhodobo zastabilizovať prácu Dobrej noviny v rámci eRka aj voči našim partnerom v zahraničí.

Aj naďalej zostáva pravidlom, že náklady sa snažíme minimalizovať a nevyužité prostriedky určené na náklady programu Dobrá novina v príslušnom ročníku sa presúvajú na priamu podporu rozvojových projektov.

Priama podpora projektov

Podpora projektov

Finančné prostriedky vyzbierané Dobrou novinou sú určené na podporu rozvojových projektov v krajinách subsaharskej Afriky.

Súhrnný prehľad podporených projektov nájdete v Dobrých novinách Dobrej noviny. Ďalšie projekty bývajú schvaľované priebežne počas roka v závislosti od výsledku  zbierky. O podpore predložených projektových návrhov zo strany afrických partnerov rozhoduje Komisia Dobrej novina zložená zo zástupcov všetkých diecéz počas svojich stretnutí tri razy v  roku.

Čo podporujeme

Podpora Dobrej noviny sa má dostať naozaj k tým, ktorí ju najviac potrebujú, a zároveň byť čo najúčinnejšia. Pri posudzovaní projektov sa berie do úvahy pomoc človeku ako celostnej bytosti, s jeho telesnými, psychickými i duchovnými potrebami. Pri schvaľovaní projektov sa preto zvažujú viaceré kritériá.

Projekty financované z Dobrej noviny majú byť:
 • určené najslabším a najohrozenejším (deti, mladí, ženy, rodiny v núdzi, ľudia s postihnutím)
 • zamerané na základné ľudské potreby (pitná voda, vzdelanie, zdravotnícka starostlivosť, dodržiavanie ľudských práv)
 • vychádzajúce z miestnych potrieb a kultúry
 • so silným rozvojovým aspektom a s dlhodobou perspektívou
Rozvojové projekty sa svojou podstatou líšia od humanitárnych projektov, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom v situácii krajnej núdze. Rozvojové projekty väčšinou trvajú niekoľko rokov, najmä ak sú zamerané na deti a mladých. Z tohto dôvodu podporuje Dobrá novina aj projekty, ktoré trvajú 2-3 roky. Poskytuje tak projektovým partnerom finančnú istotu a umožňuje im sústrediť sa na konkrétnu prácu bez toho, aby museli veľa energie investovať do získavania peňazí potrebných na chod projektov.

Koho podporujeme
Dobrá novina podporuje prácu a iniciatívy miestnych ľudí. Sme presvedčení o tom, že najlepšie poznajú situáciu v danej krajine, potreby ľudí a vedia nájsť najprimeranejšie riešenia. Zároveň tak umožňujeme našim partnerom učiť sa z vlastných skúseností.
Projektovými partnermi Dobrej noviny sú:
 • miestne diecézy
 • farnosti, rehoľné a misijné spoločenstvá
 • komunitné a mimovládne organizácie
 • Pápežské misijné diela

Dobrá novina zásadne nepodporuje jednotlivcov.

Kontrola použitia prostriedkov

Peniaze Dobrej noviny sú vždy posielané na oficiálny účet projektového partnera po tom, ako bola podpísaná Dohoda o spolupráci. Projektový partner má povinnosť písomne potvrdiť, že finančné prostriedky dostal a zaslať kópiu výpisu bankového účtu. Výdavky musia byť kryté účtovnými dokladmi v súlade so zákonmi danej krajiny. Projektoví partneri nám zasielajú finančné správy a viacerí taktiež správy od nezávislých auditorov, ktoré potvrdia primerané využitie zaslaných peňazí.

Pracovníci Dobrej noviny sa snažia projekty pravidelne navštevovať a aj na mieste sa presvedčiť o tom, že vykoledované peniaze sú dobre použité a slúžia na podporu ľudí v núdzi v súlade s projektovým návrhom. Projektová cesta je zároveň šancou priniesť fotografický či filmový materiál, ale aj zaznamenať osobné príbehy konkrétnych ľudí, ktorí vďaka podpore Dobrej noviny zlepšili kvalitu svojho života.

Organizácia verejnej zbierky

Komisia Dobrej noviny

Komisia v spolupráci so sekretariátom eRka zabezpečuje aktivity a záujmy eRka v oblasti rozvojovej spolupráce a pri príprave a realizácii kampane Dobrá novina. Medzi jej hlavné úlohy patrí rozhodovanie o projektoch podporených zo zbierky Dobrej noviny, vzdelávanie, príprava a zabezpečenie priebehu koledovania v regiónoch.