Pravidlá verejnej zbierky

– Osoba poverená vykonávaním zbierky vo farnosti – zodpovedná osoba (ZO) musí mať dovŕšený vek 18 rokov.

– ZO sa na požiadanie preukazuje písomným poverením podpísaným zástupcom eRka a opatreným odtlačkom pečiatky.

– Písomné poverenie vystavuje sekretariát eRka / Dobrej noviny na základe obdržanej prihlášky na koledovanie. Osoby poverené vykonávaním zbierky musia byť bezúhonné, dôveryhodné a spravidla majú bydlisko v obci, kde sa má zbierka konať.

– V každej koledníckej skupinke, kde nie je osobne prítomná zodpovedná osoba, musí byť sprevádzajúca osoba. Sprevádzajúca osoba má minimálne 15 rokov a je označená. Nálepky budú súčasťou dodanných materiálov.

– Dobrovoľné príspevky od darcov na stanovený účel zbierky je povolené vyberať do uzavretých prenosných a stacionárnych pokladničiek, označených originálnym preukazom Dobrej noviny s názvom obce a číslom pokladničky (napr. Zázrivá – č. 1, Zázrivá č. 2.).

– Je povolené zbierať fin. prostriedky na účel zbierky v priestoroch právnických osôb, výlučne s ich predchádzajúcim písomným povolením.

– Po ukončení zbierky vyhotoví zodpovedná osoba zápisnicu, ktorú podpíšu dve osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. Jej originál alebo sken príp. fotku odošle na stredisko eRka alebo emailom na dn@erko.sk.

– Vyzbierané príspevky je potrebné odoslať/vložiť na účet verejnej zbierky do 5 dní po skončení koledovania vo farnosti, číslo účtu IBAN SK77 1100 0000 0029 4045 7894, SWIFT: TATRSKBX (Tatra banka), najneskôr do 11. januára 2024 pri prenosných pokladničkách a do 5. februára 2024 pri stacionárnych pokladničkách.

Vnútorné zásady Dobrej noviny

– Dobrá novina prebieha v jednotlivých prihlásených farnostiach so súhlasom a v spolupráci so správcami farnosti. Kontaktná osoba pre Dobrú novinu za farnosť, ktorá je staršia ako 18 rokov, sa nazýva zodpovedná osoba.

– Koordináciu a priebežný informačno-metodický kontakt so zodpovednými osobami z jednotlivých prihlásených farností zabezpečuje kancelária Dobrej noviny na stredisku eRka v Bratislave.

– Verejnosť i koledníci sú oboznámení s cieľmi Dobrej noviny a s projektmi, na ktoré je verejná zbierka určená.

– Kolednícke skupiny sa po organizačnej i obsahovej stránke na koledovanie pripravujú s použitím materiálov Dobrej noviny. Po všestrannej príprave zabezpečia dôstojný priebeh koledovania v duchu ohlasovania radostnej zvesti narodenia Pána Ježiša a myšlienok solidarity a pomoci núdznym.

– Vyzbierané finančné prostriedky sú určené len na podporu projektov Dobrej noviny a súvisiace náklady programu Dobrá novina. Nie je možné vykoledované prostriedky a ani ich časť použiť na iný účel.

– Po uzavretí ročníka Dobrej noviny sú koledníci, darcovia a širšia verejnosť oboznámení s výsledkami a s použitím finančných prostriedkov Dobrej noviny.

Aktualizované: 12. 9. 2023