Milí koledníci, spolupracovníci a podporovatelia Dobrej noviny!

Dovoľte mi v mene eRka a tímu Dobrej noviny poďakovať sa Vám všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom zveľaďujete dielo Dobrej noviny. 

Od skončenia vianočného obdobia, kedy prebiehalo koledovanie, sme intenzívne evidovali všetky dary a počty koledníkov zapojených do 28. ročníka. Zároveň to bol pre nás čas, kedy cestujeme do Kene a Ugandy, aby sme navštívili projekty, ktoré cez Dobrú novinu podporujú tisícky rodín a jednotlivcov.

Všetci vieme, že Dobrá novina je dielom detí. Preto chcem v prvom rade poďakovať našim koledníkom, že prijali pozvanie zapojiť sa do koledníckej akcie vo svojej farnosti. 

Ďakujem Vám, milé deti, že ste našli v sebe odvahu, že ste prekonali pohodlie, že ste nasledovali túžbu urobiť niekomu radosť a niekomu pomôcť, a že ste sa takýmto spôsobom stali príkladom v konaní dobra pre svojich kamarátov. Sme na Vás všetkých hrdí a máme obrovskú radosť, že na Slovensku vyrastá generácia detí, ktorým nie je ľahostajný osud iných, zvlášť ľudí v núdzi.

Veľkú chválu a vďaku skladám všetkým animátorom, vedúcim koledníckych skupiniek a zodpovedným osobám vo farnostiach.

Ak je Dobrá novina dielom detí, potom Vy ste jej stĺpmi, jej opornou sústavou, vďaka ktorej toto dielo stojí. Vaša zanietenosť pre Dobrú novinu, pre koledovanie a šírenie radostnej zvesti je hlavným dôvodom úspechu a doterajších výsledkov koledníckej akcie. Bez ľudí, ktorí dávajú srdce do organizovania aktivít s deťmi, by žiadna kolednícka akcia nebola. Nesmierne si vážime Vašu prácu, úsilie a vernosť poslaniu Dobrej noviny. Ste pre nás všetkých a pre celé Slovensko inšpiráciou, ako prinášať kúsok dobra, radosti a lásky do svojich komunít, našich domovov, do našej spoločnosti. 

Kolednícka akcia prebieha každý rok v spolupráci s katolíckymi farnosťami, preto ďakujem Vám, drahí kňazi, farári, ale i sestry a bratia z rôznych reholí, ktorí pozývate veriacich, aby sa zapojili do koledovania. Moja vďaka patrí tiež slovenským biskupom. 

Drahí otcovia našich diecéz, ďakujem, že umožňujete, aby dielo koledníkov rástlo v náručí Katolíckej cirkvi, a svojím požehnaním a modlitbou podporujete všetkých aktérov Dobrej noviny v ich poslaní. Bez Božieho požehnania by bolo márne naše úsilie, to si všetci dobre uvedomujeme. Osobne ma teší, ako veľmi prirodzene v prostredí našej Cirkvi, rodiny rodín (domácich cirkví), vzniká krásna symbióza šírenia evanjelia a pomoci blížnemu človeku, na ktorej majú účasť všetci členovia farských spoločenstiev naprieč generáciami.

Nakoniec sa chcem srdečne poďakovať všetkým rodinám a jednotlivcom, ktorí na Vianoce otvorili dvere koledníkom Dobrej noviny. 

Ďakujem Vám, že ste dovolili vstúpiť vianočnej radosti do svojich príbytkov. Okrem toho, že ste dovolili koledníckym skupinám navštíviť Vaše domovy, otvorili ste tiež svoje srdcia pre druhých v podobe Vášho daru. 

“Ďakujeme za tie dary, čo ste nám v štedrosti dali.” Tak znie jeden zo záverečných vinšov koledníkov pri odchode z príbytku. A hoci ich dávate koledníkom, robíte to preto, aby ste sa podelili a darovali ľuďom v afrických krajinách príležitosť na lepší život v dôstojnejších podmienkach.

Každý rok s úžasom, úctou a bázňou hľadíme na štedrosť, ktorú preukazujete napriek tomu, že celá naša spoločnosť čelí oveľa častejšie a intenzívnejšie rôznym sociálnym, zdravotným, ekonomickým alebo iným ťažkostiam. Modlíme sa, aby nekonečný Darca tento Váš osobný dar znásobil v podobe dobra, pokoja a radosti vo Vašich životoch a v podobe bratskej lásky, starostlivosti a žičlivosti voči ľuďom vo východnej Afrike, ktorí zakusujú krehkosť života kvôli chudobe, suchu, vojnám alebo len z nezáujmu iných ľudí.

Milí priatelia Dobrej noviny, 

viem, že Vás všetkých môžem osloviť priateľmi, pretože Vám veľmi záleží na dobre Dobrej noviny, teda, aby sa koledovaním šírilo evanjelium života do celého sveta slovom, piesňou, úsmevom, darom a skutkom lásky k človeku. 

Tento ročník sme priniesli heslo Zmeňme púšť na záhradu. Všetci vieme, že aj zázrak vzkriesenia nastal v záhrade, vtedy sa všetky tmy rozplynuli v Kristovom svetle. Končí nám čas pôstu, kedy sme vyšli do našich osobných púští a vyrovnali sme cestu Pánovi. Opäť viac sme sa mohli priblížiť Bohu i človeku a premieňať svoju púšť na zelenú záhradu.

Ďakujem Vám všetkým za Vaše priateľstvo a želám Vám, aby ste vo svojich rodinách, vzťahoch i práci prežívali pravú radosť a pokoj a aby Vaše srdcia stále napĺňala Božia láska. 

Keďže sme už vstúpili do tajomstiev Svätého týždňa, vyprosujem Vám pokojné a milostiplné veľkonočné sviatky.

Daniel Fiala
Riaditeľ Dobrej noviny

P.S.: Na záver sa chcem s Vami podeliť o úžasnú správu. Do koledovania Dobrej noviny sa tento ročník zapojilo 16 711 koledníkov a spolu s ďalšími darmi sa celkovo vyzbieralo krásnych 1 200 671,04 eur. Viac sa dočítate v samostatnom článku.

Foto: Dobrá novina, 2022
Uverejnené: 3. 4. 2023