(Bratislava, 18.6.2015, Juraj Králik, Marián Čaučík)

„Aký svet chceme nechať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré teraz vyrastajú?” (LS, 160). Táto otázka je stredobodom novej encykliky Svätého Otca Františka Laudato si o starostlivosti o stvorenie, o náš „spoločný dom“, o ekológii človeka.

Encyklika má svoj názov z modlitbového zvolania „Buď pochválený, môj Pane“ (Laudato si´, mi´ Signore), ktorým sv. František pripomína, že zem, náš spoločný dom, „je ako sestra, s ktorou sa delíme o existenciu, a ako krásna matka, ktorá otvára svoju náruč, aby nás prijala.“ (LS, 1). „Zabudli sme, že my sami sme boli utvorení z hliny zeme (porov. Gn 2,7). Samotné naše telo pozostáva z jej prvkov, dýchame jej vzduch, z jej vôd príjimame výživu a občerstvenie.“ (LS, 2)

17. júna na generálnej audiencii uviedol Svätý Otec svoju encykliku týmito slovami: „Zajtra, ako viete, bude zverejnená encyklika o starostlivosti o «spoločný dom», ktorým je stvorenstvo. Tento náš «dom» sa rúca a to škodí každému, zvlášť tým najchudobnejším. Apelujem teda na zodpovednosť, založenú na úlohe, ktorú dal Boh človeku v stvorenstve: «obrábať a strážiť» tú «záhradu», do ktorej ho umiestnil (porov. Gen 2,15). Pozývam všetkých, aby prijali s otvoreným srdcom tento dokument, ktorý je v línii sociálnej náuky Cirkvi.“ (Text zverejnený na internetovej stránke TK KBS (tkkbs.sk) ) http://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150617025

Ekologická kríza a klimatické zmeny

To, o čom sa roky pochybovalo, dnes potvrdzujú aj slová encykliky. Klimatické zmeny majú dopad na životy chudobných. S dôsledkami klimatických zmien ako sú napr. veľké záplavy či chýbajúce sezónne dažde sa ľudia žijúci v podmienkach extrémnej chudoby nemajú ako vysporiadať.
V encyklike sa hovorí, že v otázke klimatických zmien chýba pokrok a pápež v nej volá po bezodkladnom riešení narastajúcej „ekologickej krízy.“ Podnebie je spoločné dobro, ktoré patrí všetkým a je tu pre všetkých. Je nespravodlivé, keď z jedného miesta planéty znečisťujeme podnebie a zároveň vieme, že toto naše konanie bude mať negatívny dopad na nevinných ľudí vzdialených tisíce kilometrov od nášho miesta na spoločnej planéte. Ekologická kríza ide teda ruka v ruke s krízou morálky.

Očisťovanie pohľadu na stvorenstvo a usporiadanie spoločnosti

Pápež František nás vyzýva, aby sme do stredu nášho uvažovania o usporiadaní spoločnosti postavili tých najchudobnejších, tých, ktorí nenesú zodpovednosť za dôsledky klimatickej zmeny a tých, ktorí majú minimálne prostriedky, aby sa s problémami spôsobenými klimatickou zmenou vysporiadali. Ak sa na prírodu a životné prostredie pozeráme pohľadom zisku, ak v nej vidíme len zdroj, ktorý môžeme spracovať, predať a zarobiť na ňom, prinesie to vážne negatívne dôsledky spoločnosti, ktorá sa takýmto spôsobom správa.

V encyklike vanie duch premeny

Odkazy v encyklike sú výzvou, aby sme menili životný štýl, žili o čosi jednoduchšie. Motívom tejto zmeny má byť láska k našim blížnym. Zodpovednosť za to, aby mohli všetci ľudia na spoločnej planéte žiť dôstojne by sa mala preniesť i do lokálnych, národných a medzinárodných rozhodovacích procesov.

Slová pápeža Františka nám eRkárom v mnohom pripomínajú to, o čo sme sa uplynulé dva roky snažili, keď sme na stretkách, akciách a v kampaniach žili ročnou témou Rozhýbme svet dobrom. Tešíme sa na oficiálny slovenský preklad encykliky, a na to, že nás bude inšpirovať pre rozvíjanie čností a žitie zodpovedného životného štýlu. Veríme, že úlohou detí a mladých ľudí v spoloČNOSTI je to, aby žili dobrý – zodpovedný životný štýl, a tak boli vzorom pre svojich rovesníkov a pre dospelých.

LS – Laudato si

Text encykliky

Úryvky z encykliky Laudato si v slovenčine, http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150618043

Plné znenie encykliky Laudato si v angličtine, http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

 

Zdroje: CIDSE, TKKBS