Bolo po slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, ktorú v Etiópii slávia 22. augusta, keď sa v zdravotnom stredisku v Alitene v regióne Tigray dozvedeli o prvom pozitívnom prípade nového koronavírusu.

Hoci sa zdravotné stredisko už tretí mesiac intenzívne pripravovalo na tento okamih, na chvíľu zavládla panika. Mladý muž sa totiž počas spomínanej slávnosti stretol s mnohými svojimi priateľmi a známymi. Zdravotníci tak museli vo veľmi krátkom čase reagovať na veľké množstvo vystrašených ľudí hľadajúcich ich služby.

Dobrá novina spolupracuje so sestrami vincentkami v zdravotnom stredisku v Alitene už niekoľko rokov. Keď sa po vypuknutí celosvetovej pandémie naskytla príležitosť získať dodatočné zdroje na fungovanie v tejto novej neľahkej situácii, neváhali sme. Od júna 2020 spoločne realizujeme humanitárny projekt vďaka finančnej podpore SlovakAid.

Projektovými aktivitami sa usilujeme prispieť k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti v dôsledku ochorenia COVID-19 v komunitách v okolí alitenského zdravotného strediska a zároveň zabezpečiť kontinuálne poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. 

V realizácii humanitárneho projektu sme už za jeho prvou polovicou, počas ktorej sa nám podarilo uskutočniť väčšinu projektových aktivít.

Najskôr bolo nevyhnutné vytvoriť tím piatich skúsených zdravotníkov, ktorý neustále vyhodnocuje aktuálnu situáciu, spolupracuje s ostatnými zamestnancami a zúčastňuje sa na mobilizácii komunity, aby v nej vytvorili povedomie o COVID-19 skôr, ako sa začne ochorenie rýchlo šíriť. Tento tím pracuje aj na manažmente prípadov ochorenia COVID-19.  

Zdravotné stredisko
Zdravotné stredisko zabezpečilo pre svojich zamestnancov ochranné pomôcky a pre obyvateľov Aliteny a jej okolia pripravili v miestnom jazyku informačné tabule o tom, ako predchádzať ochoreniu COVID-19.

V júli a auguste 2020 sa desať zamestnancov zúčastnilo dvoch päťdňových školení o prevencii infekcie a kontrolných opatreniach pri ochorení COVID-19 a o tom, ako triediť a riadiť podozrivé a potvrdené prípady nákazy.

Školenie pre kľúčových zamestnancov
Školenie pre kľúčových zamestnancov sa uskutočnilo v spolupráci s miestnym úradom verejného zdravotníctva.

Zdravotné stredisko urobilo vo svojom areáli a jeho blízkosti viaceré úpravy – zriadili triediaci stan a dve izolačné strediská, v ktorých dokážu zabezpečiť špeciálnu starostlivosť pre 70 ľudí denne. Posilnili zásobovanie vodou a zlepšili systém zaobchádzania s odpadom.

Pred vstupom do zdravotného strediska
Pred vstupom do zdravotného strediska musí každý pacient či návštevník prejsť vstupnou kontrolou.
Izolačné stredisko u sestier vincentiek
Jedno izolačné stredisko bolo zriadené v priestoroch materskej školy, ktorú vedú sestry vincentky.
Izolačné stredisko na škole
Druhé izolačné stredisko sa nachádza vo vládnej základnej škole.
Kapacita izolačných stredísk je 70 lôžok.
Obe izolačné strediská majú kapacitu 70 lôžok. Sú určené na izoláciu podozrivých alebo potvrdených prípadov ochorenia COVID-19.
Vodné nádrže
V zdravotnom stredisku a aj v materskej škole nainštalovali dve nové vodné nádrže s objemom 5000 l.
Spaľovňa na tuhý odpad
V materskej škole bolo nevyhnutné vybudovať aj novú spaľovňu na tuhý odpad a septik na tekutý odpad.

Zdravotníci prvé mesiace intenzívne navštevovali všetky domácnosti v okolí, aby ľudí informovali o príznakoch ochorenia COVID-19 a ako postupovať, ak sa u niekoho toto ochorenie prejaví. Zároveň rozmiestnili po Alitene a jej okolí nádoby na umývanie rúk spolu s informačnými materiálmi a bannermi.

Testovanie obyvateľov
Počas podomových návštev kontrolujú zdravotníci u obyvateľov príznaky ochorenia COVID-19. Testovanie podozrivých pacientov vykonávajú zamestnanci úradu verejného zdravotníctva.
Testovanie obyvateľov 2
Informačné tabule
Na verejných miestach, ako aj v okolitých dedinách sú rozmiestnené informačné tabule a nádoby na umývanie rúk.

Momentálne prebieha distribúcia doplnkovej výživy pre 250 detí a 311 tehotných a dojčiacich žien, pretože chronický nedostatok energie a podváha sú v okrese Irob veľmi bežným javom. V súčasnej situácii, kedy ceny potravín, ale aj materiálov a služieb postupne rastú, sa tento jav ešte zhoršuje. S doplnkovou výživou sa do domácností rozdeľujú aj mydlá, ktoré sú určené aj pre starých ľudí.

Všetky komunitné aktivity sa dejú v úzkej spolupráci s komunitnými zdravotníckymi pracovníkmi a s miestnym úradom verejného zdravotníctva.

Projekt Zlepšenie pripravenosti a schopnosti zmierňovať dopady COVID-19 v okolí zdravotného centra v Alitene v okrese Irob realizujeme vďaka finančnej podpore zo zdrojov oficiálnej rozvojovej spolupráce SlovakAid.

Logo SlovakAid

Text: Darina Maňurová
Foto: archív partnera
Uverejnené: 05. 10. 2020

Prečítajte si aj článok Distribúcia doplnkovej výživy pre mamy prebehla aj za prítomnosti miestnych médií.